Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?

Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?  
පොලිසිස්ටික් ඕවරි සින්ඩ්‍රෝම්   (Polycystic Ovary Syndrome) ගැන ඔබ දැනුවත්ද?

பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?

 

 

PCOD - NEW - English (1)
Are you aware of polycystic Ovary Syndrome?